Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2019

0275 a4b0 500
Reposted fromwishnia wishnia viaamphetaminelogic amphetaminelogic

January 10 2019

3361 148d 500
6964 cf10
Reposted frommariola mariola viahelenburns helenburns

January 08 2019

9564 a714 500
Reposted fromwishnia wishnia viapragne-ataraksji pragne-ataraksji

January 07 2019

9951 26f9 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viachudazupa chudazupa

January 06 2019

0315 8696 500
Reposted fromkaraibski karaibski viajunior13 junior13

January 02 2019

December 31 2018

4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
0574 a12c
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic

December 26 2018

8097 e744
Reposted byZoonk11 Zoonk11
8093 fcb9 500
Reposted bysoupankaPorannyZoonk11jestemdeszczemthor7oirmelinhavingdreamsliveattherainbowhelenburns
8090 cf1d 500
6098 b918 500
Crystal Lee Lucas (The Bleeding Pomegranate)
Reposted fromPoranny Poranny viaamphetaminelogic amphetaminelogic
8768 b84f 500
0044 0bf2
0868 e5e3 500
Nostalghia (1983)
7956 8031 500
instagram n_ights
Reposted fromPoranny Poranny viaamphetaminelogic amphetaminelogic

November 27 2018

0584 d024 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaCannonball Cannonball

November 26 2018

6062 f0cb 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl